Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 24

Diameter: 12 cm

Hackberry, urushi

Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 24
€ 20.00