Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 25

Diameter: 11.5 cm

Hackberry, Urushi

Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 25
€ 20.00