Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 26

Diameter: 12 cm

Hackberry, Urushi

Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 26
€ 20.00