Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 28

Diameter: 11.5 cm

Hackberry, Urushi

Raku Terai - Handmade Wooden Plate No. 28
€ 20.00